E-zwolnienia w praktyce

Od 1 stycznia 2016 została udostępniona opcja wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Głównym jej celem jest umożliwienie szybszego przeprowadzania kontroli przez ZUS. Modyfikacja ta ma szczególne znaczenie dla lekarzy. Zatem o czym powinni wiedzieć lub pamiętać?
E-zwolnienie jest niczym innym, jak zwolnieniem lekarskim wystawionym w sposób elektroniczny. Druk ten określany skrótowo jest jako e-ZLA.
Gdy wystawiane jest e-ZLA, płatnik składek (np. pracodawca) musi posiadać profil informacyjny. Lekarz wystawiający zwolnienie będzie miał bezpłatny dostęp do informacji tam zawartych i na ich podstawie będzie sporządzał odpowiedni dokument.
E-zwolnienie będzie udostępniane płatnikowi bezpłatnie na jego profilu nie później niż w dniu następującym, po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Co więcej, zwolnienia lekarskie będą przechowywane w systemie przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono. Dla lekarzy oznacza to, że nie będzie już obowiązku przekazywania zwolnienia i przechowywania go.

Przekazywanie e-zwolnienia

Lekarz przygotowuje zwolnienie lekarskie e-ZLA i podpisuje je z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Następnie ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Błędne e-zwolnienia

Błędy zdarzają się każdemu. W przypadku zwolnienia – błędnie wystawiony dokument należy niezwłocznie poprawić. Poprawienie błędów w elektronicznym zwolnieniu lekarskim wymaga wystawienia w formie elektronicznej:
* informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd
albo
* informacji, o której mowa w pkt 1, oraz nowego (poprawnego) zaświadczenia lekarskiego,
* podpisanych z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Jak podkreśla ZUS, ze względu na taki tryb poprawiania błędów w elektronicznym zwolnieniu lekarskim możliwe jest dokonanie wymienionych czynności przez innego lekarza, uprawnionego do wystawiania zwolnień lekarskich. Może być to pracownik administracyjny tylko wtedy, gdy jest równocześnie lekarzem uprawnionym do wystawiania zwolnień.